Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

„Międzypokoleniowa książka łakoci”

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Projekt „Międzypokoleniowa książka łakoci” dofinansowany jest z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO).
 2. Rekrutacja ma charakter ciągły i trwa od 1 czerwca 2014 do 30 czerwca 2014 r.
 3. W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów organizator może przedłużyć rekrutację. Informacja o przedłużeniu rekrutacji wraz z terminem zostanie ogłoszona publicznie i umieszczona na stronie internetowej projektu http://www.swietlicapodworkowa.pl.
 4. Zadaniem rekrutacji jest wyłonienie 30 uczestników projektu, w tym:
  1. 10 osób, które ukończyły 60-ty rok życia, zamieszkujących w środowisku o wysokim zagrożeniu zjawiskiem wykluczenia społecznego, będących sąsiadami i/lub rodziną podopiecznych Świetlicy Podwórkowej, potrzebujących wsparcia i opieki oraz ludzkiej życzliwości;
  2. 20 osób spośród dzieci i młodzieży zamieszkujących w środowisku o wysokim zagrożeniu zjawiskiem wykluczenia społecznego, podopiecznych Świetlicy Podwórkowej.
 5. Organizatorem rekrutacji jest Centrum Wsparcia Terapeutycznego prowadzące Świetlicę Podwórkową w Łodzi.
 6. Rekrutacja prowadzona jest w najbliższym Punkcie Pracy Socjalnej.
 7. Informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronie: http://www.swietlicapodworkowa.pl.

§ 2 Uczestnicy

1. Do uczestnictwa w projekcie zostanie zakwalifikowanych 10 osób, które spełniają następujące warunki

1)     ukończyły 60-ty rok życia,

2)     zamieszkują w środowisku o wysokim zagrożeniu zjawiskiem wykluczenia społecznego,

3)     są sąsiadami i/lub rodziną podopiecznych Świetlicy Podwórkowej,

4)     potrzebują wsparcia i opieki oraz ludzkiej życzliwości.

2. Do uczestnictwa w projekcie zostanie zakwalifikowanych także 20 osób spośród dzieci i młodzieży, które spełniają łącznie następujące warunki:

1)   nie ukończyły 18-tego rok życia,

2)     zamieszkują w środowisku o wysokim zagrożeniu zjawiskiem wykluczenia społecznego,

3)     są podopiecznymi Świetlicy Podwórkowej.


§ 3 Zadania uczestników

 1. Każdy uczestnik musi wziąć udział we wszystkich zaplanowanych działaniach w projekcie.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie jego uczestnik zobowiązany jest do złożenia stosownego pisemnego oświadczenia w Świetlicy Podwórkowej oraz udzielenia pomocy
  w znalezieniu osoby, która:

1)   spełnia wymagania niniejszego regulaminu pozwalające na zastąpienie w projekcie osoby rezygnującej,

2)    złoży formularz zgłoszeniowy.

§ 4 Warunki uczestnictwa w naborze

 1. Warunkiem uczestnictwa w naborze jest dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
 2. Dokument ten powinien być dostarczony osobiście do Świetlicy Podwórkowej, Pomorska 54 w Łodzi, w dniach: wtorek, środa, piątek w godzinach 14:00-18:00, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr telefonu: 514392365.
 3. Nie będą rozpatrywane zgłoszenia osób niespełniających wymagań, o których mowa w §2.


§ 5 Kryteria wyboru i rekrutacja

 1. Koordynator Projektu kwalifikuje do udziału w projekcie na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych.
 2. Koordynator Projektu kwalifikuje kandydatów, spośród uczestników spełniających wzmagania,
  o których mowa w §2, na podstawie danych zgłoszonych w formularzu zgłoszeniowym oraz innych informacji będących w posiadaniu Świetlicy Podwórkowej.
 3. Koordynator Projektu kwalifikuje kandydatów w oparciu o następujące kryteria:

1)   potrzeba wsparcia społecznego potwierdzona wywiadem środowiskowym,

2)   zagrożenie wykluczeniem społecznym,

3)   dotychczasowe doświadczenia związane ze współpracą ze Świetlicą Podwórkową lub uczestnictwo w jej działaniach,

4)   data złożenia formularza.

 1. W przypadku rezygnacji uczestnika na jego miejsce może zostać zakwalifikowana inna osoba, która złożyła zgłoszenie, ale nie została zakwalifikowana do udziału w projekcie.
 2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans.
 3. Organizatorzy skontaktują się z osobami, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Świetlica Podwórkowa może zmienić treść niniejszego regulaminu.
 2. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.swietlicapodworkowa.pl.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 24 czerwca 2014 r.