Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do projektu partnerskiego: „ŚWIETLICE.LODZ” – Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany w okresie od 1.05.2016 r. – 31.12.2018 r.

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców oraz niwelowanie deficytów rozwojowych i braków edukacyjnych u dzieci, poprzez rozszerzenie oferty wsparcia świetlic środowiskowych funkcjonujących na terenie miasta. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez rozszerzenie oferty wsparcia w 14 świetlicach środowiskowych, w tym również naszej placówki.

 „Świetlica Podwórkowa” jako placówka wsparcia dziennego
w formie specjalistyczno – opiekuńczej przy ul. Pomorskiej 54 w Łodzi
ma na celu udzielenie pomocy w opiece i wychowaniu dziecka, zapewnia dzieciom w wieku 7 – 17 lat: bieżącą pomoc w opiece, wsparcie specjalistyczne (psycholog, logopeda, pedagog), zajęcia podnoszące kompetencje dzieci w zakresie posługiwania się językiem ojczystym i obcymi, matematyczne i naukowo – techniczne, informatyczne, umiejętność uczenia się, świadomość i ekspresję kulturalną, a także warsztaty kompetencji i umiejętności rodzicielskich i wychowawczych dla rodziców.

Placówka działa nieodpłatnie, we wszystkie dni robocze w godzinach 12.00 – 20.00,
codziennie dziecko może skorzystać z oferty edukacyjno–wychowawczej i otrzymać posiłek.

Kierownik i wychowawca
Świetlicy Podwórkowej
Patrycja Chrzanowska
514 392 365