Projekt „ŚWIETLICE.LODZ” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego realizuję projekt „Swietlice.Lodz” – który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zgodnie z umową nr RPLD.09.02.01-10-B040/15-00. Projekt jest realizowany w okresie od 1.05.2016 r. – 31.12.2018 r.

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców oraz niwelowanie deficytów rozwojowych i braków edukacyjnych u dzieci, poprzez rozszerzenie oferty wsparcia świetlic środowiskowych funkcjonujących na terenie miasta.

Realizator lider: Miasto Łódź / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi; Biuro projektu: 90 – 012 Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a II piętro, pok. 201, tel: 42 632 40 34
Partner: Stowarzyszenie Centrum Wsparcia terapeutycznego; 91-408 łódź, ul. Pomorska 54; tel. 514 392 365; e-mail: cwt@cwt.org.pl;
Placówka wsparcia dziennego w formie specjalistyczno-opiekuńczej „Świetlica Podwórkowa”; 91-408 Łódź; ul. Pomorska 54