REGULAMIN
PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO W FORMIE OPIEKUŃCZO – SPECJALISTYCZNEJ

przy

STOWARZYSZENIU
CENTRUM WSPARCIA TERAPEUTYCZNEGO

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE
 1. Podstawa prawna: ustawa z dn. 09.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy z późniejszymi zmianami.
 2. Organem prowadzącym placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej, zwaną dalej Świetlicą, jest Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego.
II. FUNKCJE ŚWIETLICY
 1. Jako placówka wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej, która działa w najbliższym środowisku lokalnym dziecka, realizuje model pracy środowiskowo-terapeutyczny z pracą podwórkową:
  a. wspiera postępy w nauce u dzieci i młodzieży;
  b. wspierarodzinę w sprawowaniu jej podstawowych funkcji;
  c. zapewnia pomoc rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami;
  d. współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także z placówkami oświatowymi i innymi.
  e. organizuje czas wolny poprzez zabawę i zajęcia sportowe; umożliwia w miarę możliwości rozwijanie indywidualnych zainteresowań podopiecznych;
  f. wspiera i organizuje wszelkie działania na rzecz integracji środowiska lokalnego;
  g. świetlica może łączyć zakresy sprawowanej opieki oraz specyfikę działań innych typów placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 2. Świetlica prowadzi następujące formy pracy:
  a. pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych;
  b. zajęcia socjoterapeutyczne;
  c. zajęcia korekcyjne, logopedyczne, psychologiczne;
  d. indywidualne programy korekcyjne;
  e. oddziaływania terapeutyczne;
  f. pomoc w nauce;
  g. organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych, wycieczek, obozów terapeutycznych i biwaków;
  h. współpracę z rodziną dziecka;
  i. stałą współpracę z ośrodkiem pomocy społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, szkołą oraz sądem itp.;
  j. w miarę możliwości pomoc socjalną i dożywianie.
 3. Świetlica, realizując zaspokajanie potrzeb dziecka, kieruje się w szczególności:
  a. dobrem dziecka;
  b. poszanowaniem praw dziecka;
  c. potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych;
  d.koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływaniem wychowawczych, terapeutycznych;
  e. potrzebą działań przygotowujących do samodzielnego życia
  f. stałą współpracą z rodziną dziecka lub jego opiekunami;
  g. poszanowaniem praw rodziców wynikających z przepisów prawa rodzinnego.
 4. Świetlica realizuje indywidualny program psychoprofilaktyczny, w szczególności socjoterapię i profilaktykę.
 5. Placówka wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej prowadzona jest także w formie pracy podwórkowej, gdzie realizuje się działania animacyjne.
III. ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY 
 1. Świetlica przyjmuje dzieci na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego (pisemna prośba), na prośbę dziecka (za zgodą rodzica), na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, sądu, pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno – pedagogicznej, przy dobrowolnej zgodzie dziecka.
 2. Liczba dzieci w placówce 30 osób. Wiek przyjmowanych dzieci: od 7 do 17 roku życia.
 3. Pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej jest nieodpłatny.
 4. Pobyt wychowanka w Świetlicy ustaje:
  a. na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego;
  b. w przypadku dłuższej niż 3 miesiące nieusprawiedliwionej nieobecności (pomimo pracy Stałego Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka z rodziną na rzecz powrotu dziecka do placówki);
  c. w przypadku rażącego naruszenia norm i zasad obowiązujących w placówce – w porozumieniu z rodzicem i organem kierującym.
 5. Świetlica funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku, co najmniej 4 godziny dziennie, w wymiarze dostosowanym do potrzeb dzieci i młodzieży oraz lokalnych potrzeb społecznych.
IV. ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI WYCHOWAWCÓW
 1. Kierownikiem placówki może być osoba, która posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.
  1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
  2) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
  3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4) W przypadku wszczęcia przeciwko kierownikowi placówki wsparcia dziennego postępowania karnego o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego przepisy art. 13 stosuje się odpowiednio.
 2. Osobą pracującą z dziećmi w placówce wsparcia dziennego może być osoba posiadająca następujące kwalifikacje:
  1) w przypadku wychowawcy:
  a. wykształcenie wyższe:
  – na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
  – co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
  2) w przypadku pedagoga – tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna;
  3) w przypadku psychologa – prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763 i Nr 154, poz. 1798 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 92, poz. 753);
  4) w przypadku osoby prowadzącej terapię – udokumentowane przygotowanie do prowadzenia terapii o profilu potrzebnym w pracy z dzieckiem i rodziną;
  5) w przypadku opiekuna dziecięcego – ukończoną szkołę przygotowującą do pracy w zawodzie opiekuna dziecięcego lub pielęgniarki albo studia pedagogiczne.
 3. W specjalistycznej placówce wsparcia dziennego z dziećmi może pracować osoba, która:
  1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;
  2) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
  3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. W przypadku wszczęcia przeciwko osobie, o której mowa w ust. 1, postępowania karnego o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego przepisy art. 13 stosuje się odpowiednio.
 5. Pracownicy zatrudnieni w placówce powinni wykazywać należytą postawę i dawać dobry przykład dzieciom.
 6. Wychowawca zobowiązany jest do organizowania pracy w grupie dzieci, a także do pracy indywidualnej z dzieckiem.
 7. Wychowawca pozostaje w stałym kontakcie z rodziną dziecka.
 8. Pracownicy Świetlicy są zobowiązani do:
  a. tworzenia dzieciom warunków fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju;
  b. poszanowania podmiotowości dziecka, wysłuchiwania jego zdania i w miarę możliwości uwzględniania jego wniosków we wszelkich dotyczących go sprawach oraz informowania dziecka o podejmowanych wobec niego działaniach;
  c. zapewnienia poczucie bezpieczeństwa;
  d. dbałości o poszanowanie i podtrzymanie związków emocjonalnych dziecka z rodzicami, rodzeństwem i z innymi osobami zarówno spoza placówki jak i przebywającymi lub zatrudnionymi w placówce;
  e. uczenia nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych;
  f. uczenia poszanowania tradycji, ciągłości kulturowej;
  g. uczenia planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku dziecka;
  h. uczenia organizowania czasu wolnego, w tym uczestniczenia w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych;
  i. kształtowania u dzieci nawyków i uczenia zachowań prozdrowotnych;
  j. przygotowania dzieci do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenia samodzielności w życiu;
  k. wyrównywanie deficytów rozwojowych dzieci;
  l. uzgadniania istotnych decyzji dotyczących dziecka z jego rodzicami lub opiekunami.
 9. „Świetlica Podwórkowa” może korzystać z pomocy wolontariuszy oraz praktykantów studiów wyższych.
 10. Pracownicy mają prawo do korzystania z superwizji wspierającej oraz superwizji edukacyjnej.
 11. Kierownik Świetlicy odpowiedzialny jest za prawidłowe prowadzenie dokumentacji w Świetlicy Podwórkowej:
  a. karty pobytu dziecka (oświadczenie i karta pobytu);
  b. dziennik zajęć (rejestr dzieci i zajęć specjalistycznych);
  c. w razie potrzeb Indywidualnego Programu Pracy nad dzieckiem (IPR);
  d. zbieranie innej, niezbędnej dokumentacji dotyczącej dziecka i jego rodziny, w tym potwierdzającej podjęcie stosownych działań względem dziecka i rodziny.
 12. W Świetlicy działa Stały Zespół do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka. Do zadań Stałego Zespołu należy w szczególności:
  a. analiza karty pobytu dziecka;
  b. okresowa ocena sytuacji dziecka;
  c. ocena aktualnej sytuacji rodziny dziecka;
  d. analiza stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną;
  e. modyfikowanie ewentualnego indywidualnego planu pracy (IPR);
  f. ocena zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce.
 13. W skład Stałego Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka może wchodzić:
  kierownik świetlicy,
  wychowawcy,
  terapeuci,
  psycholodzy,
  pracownik socjalny,
  pozostali specjaliści, którzy bezpośrednio mają wpływ na sytuację dziecka i jego rodziny.
V. PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW ŚWIETLICY
 1.  Prawa oraz obowiązki wychowanków i wychowawców zawarte są w konstruowanym wspólnie tzw. “Zasadach Świetlicy Podwórkowej” oraz „Regulaminie Punktomanii”.
 2. Wychowankowie Świetlicy Podwórkowej, dobrowolnie, w zależności od potrzeb, korzystają ze wszystkich lub wybranych przez siebie form zajęć.
 3. Wychowankowie uczęszczają na zajęcia codziennie, lub w wybrane dni tygodnia.
 4. Wychowankowie mogą powoływać Młodzieżowy Samorząd Świetlicy Podwórkowej, którego celem jest ścisła współpraca z pracownikami Świetlicy na rzecz rozwoju placówki i organizacji czasu wolnego wychowanków oraz w sprawie integracji społeczności lokalnej. Opiekuna Samorządu wybierają podopieczni wśród pracowników Świetlicy Podwórkowej.
 5. Prawa i obowiązki wychowanków Świetlicy „Podwórkowej”:
  1) Wychowankowie korzystający ze Świetlicy „Podwórkowej” mają prawo do:
  a. korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności w nauce;
  b. Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień;
  c. Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy.
  2) Podopieczni korzystający ze Świetlicy „Podwórkowej” zobowiązani są do:
  a. Przestrzegania praw drugiego człowieka;
  b. Aktywny udział w życiu „Świetlicy Podwórkowej”;
  c. Dbania o czystość osobistą i estetyczny wygląd świetlicy oraz poszanowanie sprzętu w świetlicy;
  d. Dbania o czystość i estetykę podwórka.
 6. Po opuszczeniu placówki jej wychowankowie mają prawo do korzystania przez okres 2 lat z porad pracowników zatrudnionych w placówce.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin zatwierdził Zarząd Stowarzyszenia Centrum Wsparcia Terapeutycznego przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi.
 2. Zmiany w niniejszym Regulaminie dokonywać można przy zatwierdzeniu Zarządu Stowarzyszenia Centrum Wsparcia Terapeutycznego oraz akceptacji ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.