Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków
które odbędzie się 7 maja 2018 roku o godzinie 18:00 w siedzibie
Stowarzyszenia Centrum Wsparcia Terapeutycznego ul. Pomorska 54 w Łodzi.

Proponowany porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego SCWT za rok
2017.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego SCWT za rok 2017
(bilansu oraz rachunku wyników za rok 2017, informacji dodatkowej).
6. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu SCWT z wykonania obowiązków
za rok 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nadwyżki przychodów nad
kosztami na cele statutowe SCWT.
8. Przedstawienie statutu Stowarzyszenia po zmianach.
9. zatwierdzenie statutu Stowarzyszenia.
10. Zaproponowanie i zatwierdzenie zmiany osobowej w Komisji Rewizyjnej. 
11. Zaproponowanie i zatwierdzenie pełnomocnika Komisji Rewizyjnej do
podpisywania umów.
12. Dyskusja i składanie wolnych wniosków.
13. Zamknięcie obrad.

Obecność obowiązkowa.
Proszę o potwierdzenie swojego przybycia.